Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Naravno-zdrav-pes, ki je v času sprejetja splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.naravnozdravpes.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja TITILAJO s.p., Okrogarjeva 3, 3000 Celje (v nadaljevanju ponudnik).

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike, veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev.
Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.
Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala.
Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v splošnih pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

OBVEZNOST POSVETOVANJA Z ZDRAVNIKOM IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, so informativnega značaja. Pripravljene so bile na podlagi strokovne literature in pregledane s strani strokovnjakov. Kljub temu ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam, ker se je zanesel na objavljene vsebine.
Pred uporabo ali upoštevanjem kateregakoli nasveta, navodila, napotka ali namiga, ki je objavljen na spletnem mestu in se nanaša na prehrano, zdrav način življenja, preprečevanje bolezni ali tveganj za nastanek bolezni živali se mora uporabnik posvetovati z veterinarjem ali drugim usposobljenim strokovnjakom. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabniku ali tretjim osebam zaradi uporabe ali upoštevanja nasvetov, navodil, napotkov ali namigov, objavljenih na spletnem mestu.
Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Ponudnik lahko kadarkoli ukine spletno mesto ali trajno onemogoči dostop do njega, ne da bo moral o tem uporabnika posebej obvestiti.

Ponudnik na odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih mestih tretjih oseb, na katera kažejo povezave, ki so objavljene na spletnem mestu.
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, vključno z vsemi elementi spletnega mesta, je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.
Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic  je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

KONČNE DOLOČBE

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, t. i. splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 11. 2014.